Спортивні фразеологізми - реферат

План

Вступ

Розділ І. Семантична структура одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

1.1. Особливості переосмислення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

1.2. Особливості значення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

Розділ ІІ. Особливості експресивності, що й обумовлюють її категорій інтенсивності, образності фразеологічних одиниць спортивної фразеології

2.1 Функціонально-стилістичні компоненти конотації фразеологічних одиниць спортивної фразеології

2.2. Особливості антонімічних, синонімічних і омонімічних відносин фразеологічних одиниць спортивної фразеології

Висновок

Перечень літератури


Вступ

Фразеологія – (гр Спортивні фразеологізми - реферат. Phrasis – вираження, logos – учіння) – це розділ лінгвістики, в якому вивчаються семантичні, морфолого– синтаксичні і стилістичні особливості фразеологізмів. Фразеологією називають так само сукупність поєднань фразеологізмів, наявних в мові.

Існує два види словосполучень – вільні і невільні – створюються такими, що говорять в процесі мови з окремих слів, вхідні в їх Спортивні фразеологізми - реферат склад слова здатні вступати в лексичний зв'язок з широким довкола інших слів. Невільні словосполучення (фразеологізми) - входять поряд із словами до лексичного фонду мови. Їх так само називають одиницями фразеологізмів, стійкими словосполученнями, зворотами фразеологізмів, фраземами: Ве right down one(salley – бути в чиїхось або можливостях.

До складу фразеології нередко включають Спортивні фразеологізми - реферат так само прислів'я, приказки, крилаті вирази, але в учёих немає єдиної думки з цього питання.

Фразеологізм має ряд істотних ознак: стійкість, відтворюваність, цілісність, значення, роздільність складу (різно оформлена будова)

Стійкість і відтворюваність – поняття идентичені, але не тотожні.

Відтворюваність – регулярна повторюваність мовних одиниць різного ступеня складності.

Стійкість – ступінь семантичної Спортивні фразеологізми - реферат злитої і нерозкладності компонентів. Стійкість служить формою прояву ідіоматічності. Стійкість – єдине значення фразеологізму, яке важке або неможливо вивести із значення створюючих частин. Цілісність значення досягається повним або частковим переосмисленням, деактуалізациею (семантичним перетворенням слів вільного вживання фразеологізму) компонентів фразеологізму, внаслідок чого вони розходяться в значенні з відповідними словами вільного Спортивні фразеологізми - реферат вживання. Тому фразеологізм роз'яснюється за допомогою такового словесного матеріалу, яким не володіє зворот фразеологізму. Bat on the sticky wicket – бути в скруті, стояти перед важким завданням.

Важливою ознакою фразеологізму є його «сверхсловність». Одиниця фразеологізму і вільна словосполука можуть бути побудовані по одному зразку і не відрізнятися по своїх Спортивні фразеологізми - реферат зовнішніх ознаках, але фразеологізм відрізняється саме своїй «сверхсловніста». Change of base – раптова зміна місця проживання, раптовий відступ, відхід.

У системі мови фразеологізми взаємодіють із словом і словосполукою, але між ними є істотна відмінність – у складі вільної словосполуки слова уживаються в звичайних значеннях а у складі фразеологізму, співпадаючого з вільною словосполукою, компоненти Спортивні фразеологізми - реферат переосмислюються, оскільки семантично реалізується весь фразеологізм.

Фразеологізми відрізняються так само від багатьох стійких і синтаксично неподільних словосполук, ідіоматічностю, що не володіють, і не здатних виражати щось більше, ніж - те, що міститься в сукупності їх складових частин.

Переважна частина фразеологізмів однозначна. Розвитку багатозначності перешкоджає те, що фразеологізми Спортивні фразеологізми - реферат нередко утворюються внаслідок метафоричного переосмислення вільних словосполук такового ж лексичного складу. В итогі повторної метафорізациі однієї і тієї ж вільної словосполуки з'являються такі багатозначні фразеологізми, які володіють лише метафоричними значеннями: Ве no where – 1. Програти, потерпіти поразку. 2.Растеряться, не знати що сказати.

Подібно до слів, фразеологізми вступають у синонімічні Спортивні фразеологізми - реферат, антонімічні і омонімічні відносини. Слід зазначити, що антонімія фразеологізму зазвичай грунтується на семантичному зіставленні компонентів що входять до складу одно-структурних зворотів. Win by neck - небагато випередити суперника і завдяки цьому виграти

Академік В. Винограду [7] запропонував класифікувати фразеологізми з точки зору семантичної злитої на три групи: зрощення фразеологізмів, єдність Спортивні фразеологізми - реферат фразеологізмів і поєднання фразеологізмів.

Зрощення фразеологізмів – семантично неподільні звороти, спільне значення яких витікає з семантичної взаємодії їх компонентів. Play the field – розкидатися, займатися одночасно багатьма справами, мати багато прів'язаностей (особливо любовних).

Єдність фразеологізмів – фразеологізми, спільне значення яких витікає з семантичної взаємодії компонентів. Переважна їх більшість утворилася в итогі метафоричного Спортивні фразеологізми - реферат переосмислення вільних словосполук. Front runner – що випереджає своїх соперників.

Поєднання фразеологізмів – відтворні поєднання, що складаються з двох знаменних слів, одне з яких має вільне, а інше – зв'язане значення. У складі поєднання фразеологізму не всі слова наділені однаковою семантичною повноцінністю. Існують поєднання фразеологізмів, у складі яких слово із зв'язаним Спортивні фразеологізми - реферат значенням не співвідноситься з системою значень слова, що проводить. Gain an advantage over smb. – вигравати у кого – або, узяти верх над ким – то.

Вживання одиниць фразеологізмів спортивної фразеології обширно поширене у Великобританії, США і інших англомовних країнах. Це пов'язано з великою популярністю спортивних змагань серед людів цих Спортивні фразеологізми - реферат країн. У XIX столітті Великобританія була родоначальницею величавого числа спортивних змагань, які поширилися потім по всьому світу і сталі обширно популярні.

Широке поширення в сучасній англійській мові фразеологізмів спортивного походження робить вивчення цього пласта фразеології надзвичайно важливим.


Розділ І. Семантична структура одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

1.1 Особливості переосмислення одиниць фразеологізмів Спортивні фразеологізми - реферат спортивної фразеології

Неувязка класифікації одиниць фразеологізмів у наш час остаётся одній з важливих заморочек сучасної фразеології.

Н.М. Шанський до трьох типів одиниць фразеологізмів додав ещё один – вирази фразеологізмів [21 з. 201 –202].

Вирази фразеологізмів – стійкі в своём складі і вживані звороти і цілком складаються із слів з вільним значенням.

Вирази фразеологізмів Спортивні фразеологізми - реферат – це лише звороти з буквальним значеням компонентів.

А.И. Смірніцкий розрізняє одиниці фразеологізмів і ідіоми [16].

Одиниці фразеологізмів – це звороти типа а clean sweep – повне позбавлення, перемога спортивної команди, політичній партії і ін., shadow boxing – «бій з тінню», боротьба з уявним противником batting average – особисті досягнення, успіхи.

Ідіоми засновані на Спортивні фразеологізми - реферат перенесенні значення, метафори, що ясно усвідомлюється що гласить. Їх характерною межею є яскраве стилістичне забарвлення, відхід від звичайного нейтрального стилю. Double cross – обман, обдурювання (етимологічно – змагання у якому обидва учасники застосовують заборонені прийоми).

У структурному відношенні А.І. Смірніцкий ділить фразеологізми на одновершиних, двовершинних і багатовершинні залежно від числа Спортивні фразеологізми - реферат слів.

Н.Н. Амосова виокремила два типи одиниць фразеологізмів: фразами та ідіоми.[1, 2].

Фразема – це одиниця постійного контексту у якому вказівний мінімум, потрібний для актуалізації даного значення слова, що семантично реалікличується, є постійним. Hold the belt – зайняти перше місце, висуватися.

Другий компонент наведених одиниць фразеологізмів є обов'язковим мінімумом для Спортивні фразеологізми - реферат першого.

Проте одинична сполучуваність слів у фраземах часто досить нестійка, і вони просто переходять в змінні поєднання слів.

Ідіоми на відміну від фразем – це одиниці постійного контексту, в яких вказівний мінімум і елемент, що семантично реалікличується, нормально складають тотожність і обидва представлені спільним лексичним складом словосполуки. Ідіоми характеризуються цілісним значенням Спортивні фразеологізми - реферат. Have no kick left – бути без сил, видихатися, бути не в змозі чинити опір.

Н.Н. Амосова виділяє частково предикативні фразеологізми – звороти, в яких міститься граматично провідний член – антецедент – і залежна від нього предикативна одиниця. При цьому така структура виступає як властиве даному фразеологізму формальна властивість а не Спортивні фразеологізми - реферат итог яких – або перетворень. Beat smb on the post – вигравати у кого – або з мінімальною перевагою.

С.Г. Гаврін включає до складу фразеології всі стійкі і змінно – стійкі поєднання слів, що задовольняють критеріям семантичної комплікатівності.

Аналогічної думки дотримувався і А.І. Кунін [13]. На думку А.В. Куніна нижній кордон Спортивні фразеологізми - реферат фразеологізму – двоскладова освіта. При цьому один з компонентів може бути службовим словом.

Верхній кордон – складна пропозиція. Фразеологізмами із структурою складної пропозиції можуть бути лише прислів'я. Утворення, що виходять за межі складної пропозиції одиницями мови немає і тому не може бути фразеологізмами.

Згідно класифікації А.В. Куніна [13, с.26] фразеологія складається з Спортивні фразеологізми - реферат трёх розділів: ідіоматика, ідіофразеоматіка (semi – idioms) і фразеоматіка.

1.До ідіоматики зараховуються одиниці фразеологізмів спортивної фразеології, тобто стійкі поєднання лексем з повністю або частково переосмисленим значенням, за умови високої питомої ваги коннотативного нюансу, тобто його експресивно – оцінних, емотивних образних і інших компонентів.

Серед их – бокс крикет, кінний спорт, бейсбол і Спортивні фразеологізми - реферат ін. Double cross - обман, обдурювання, змагання, в якому обидва учасники застосовують заборонені прийоми.

Saved by the bell – той, кого выручили в останню хвилину завдяки втручанню ззовні, що уникнув нокауту завдяки гонгу (бокс).

2.До ідіофразеоматикі зараховуються ідіофразеоматичні одиниці, тобто стійкі словосполуки в перших фразеоматичних варіантів яких компоненти Спортивні фразеологізми - реферат мають буквальні, але ускладнені значення, а в других, ідіоматичних варіантів – повністю переосмислені.

3.До фразеоматіки зараховуються фразеоматічні одиниці, або одиниці нєідіоматічного нраву. У их не присутнє переосмислене значення а лише є необразне його перетворення. A clean sweep - повне позбавлення, перемога однієї із сторін.

1.2 Особливості значення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

Поняття внутрішня Спортивні фразеологізми - реферат форма мови (innere sprachform) було введено в лінгвістику видатним німецьким учёним Уїльямом фон Гумболдом (1767 – 1835).

На думку А.В. Куніна [13, с.166] існує чотири прототипи одиниць фразеологізмів: мовні, мовні і змішані.

Для спортивної фразеології свойственна наявність мовних і мовних макетів.

До мовних макетів фразеологізмів відносяться звороти з прозорою внутрішньою формою. Слід зазначити Спортивні фразеологізми - реферат той факт, що в спортивній фразеології прозорість внутрішньої форми асоціюється із знанням що говорять правил того або іншого виду спорту.

До мовних макетів фразеологізмів відносяться звороти, в яких макетом другого, фразеосемантічного варіанту є перший, компоненти якого мають буквальне, але ускладнене значення. A clean sweep 1. Повна перемога спортивної команди Спортивні фразеологізми - реферат, політичній партії . 2.Повне позбавлення.

На думку А.В. Куніна [13, с.171] під мотивованістю значення фразеологізму розуміється його синхроний зв'язок з буквальними значеннями компонентів.

В.В. Винограду прийшов до висновку, що внутрішні форми слів історично мінливі. Вони обумовлені властивим мові тієї або іншої епохи стилем того або іншого середовища Спортивні фразеологізми - реферат, методом переконання на дійсність і нравом відношення між елементами семантичної системи. Вибір тієї або іншої внутрішньої форми слова завжди обумовлений ідеологічно і, отже, культурно історично і соціально [7, с.18].

Випливає так - же відзначити високу вмотивованість фразеологічних значень спортивних фразеологічних одиниць англійської мови, їх синхронний зв'язок з буквальними значеннями компонентів. Це Спортивні фразеологізми - реферат объяснюється тим, що зникнення певної реалії (у цьому випадку - втрата популярності певним видом спорту) - порушує дериваційний зв'язок між фразеологічною одиницею і її макетом, що в цьому випадку виводить фразеологічну одиницю із уживання, тому що слухаючий не зрозуміє значення фразеологізму, не знаючи (хоча б загалом ) правил видів спорту, з яким Спортивні фразеологізми - реферат фразеологічна одиниця зв'язана дериваційно. У багатьох випадках, не знаючи правил того або іншого виду спорту неможливо зрозуміти значення тієї або іншої фразеологічної одиниці.On a good (bad, stіcky) wіcket - у гарному (поганому , скрутному ) положенні (крикет).

Таким чином, підтверджується думка О.В. Кунина, що "внутрішня форма фразеологізму - це значення його Спортивні фразеологізми - реферат макету , з якими фразеологічне значення зв'язане дериваційними відносинами " [13, с.173]. Буквальні значення компонентів фразеологічної одиниці не завжди збігаються зі значенням її макету, і це типично так само й для фразеологічних одиниць спортивної фразеології. Skіn the cat - перекидатися (етимологічно - переворот під жердинами). Ask (answer) the questіon - домагатися Спортивні фразеологізми - реферат напруги всіх сил (напружити всі сили корячись жокеєві ). Rough and tumble - боротьба не за правилами, кулачний бій, бійка, бійка (етимологічно - бій з порушенням правил).


Розділ ІІ. Особливості експресивності, що й обумовлюють її категорій інтенсивності, образності фразеологічних одиниць спортивної фразеології

На думку А. Г.,О.В. Кунина [13,с.180] у тій мірі, у Спортивні фразеологізми - реферат який оцінка детермінована властивостями об'єкта внеязыковой дійсності, відбитими у свідомості людини й фіксованими в значенні язикового знака, вона носить об'єктивний нрав, що знаходить своє вираження у функціонуванні оцінного найменування, у словниковім визначенні , у словниковому коментарі.

Об'єктивна оцінка являє собою відбиття в язиковій одиниці итогів Спортивні фразеологізми - реферат квалификаційно - пізнавальної діяльності людини, яка заснована на сукупності суспільного досвіду язикового колективу й визнаної в ньому норми. У той же час оцінка носить і суб'єктивний нрав, тому що залежить від суб'єкта оцінки. Ті самі явища об'єктивної дійсності можуть по різному оцінюватися різними суб'єктами або тим Спортивні фразеологізми - реферат самим суб'єктом у різні періоди його життя.

Об'єктивна й суб'єктивна оцінки соціально детерміновані. Об'єктивна оцінка має вирішальне значення для розуміння суб'єктивної. Приклади фразеологічних одиниць із інтелектуальною позитивною оцінкою: Have a good іnnіngs - прожити довге, щасливе життя. Приклади фразеологічних одиниць із інтелектуальною негативною оцінкою: Lose on poіnts Спортивні фразеологізми - реферат - програти кому або зустріну по сумі очків, програти кому або без очевидного відставання.

Приклади фразеологічних одиниць спортивної фразеології з позитивної коннотативною оцінкою: Make a comeback - оправитися після невдачі, побрати реванш, знайти колишню популярність Get home - 1. Досягати мети, мати успіх. 2.Вигравати, здобути перемогу.

Приклади фразеологічних одиниць спортивної фразеології з Спортивні фразеологізми - реферат плохої коннотативною оцінкою: Foul ball - невдаха, недотепа. Be nowhere - 1. Не потрапити в число фіналістів, безнадійно відстати, зазнати поразки. 2.Розгубитися, не знати що сказати.

Слід так же зазначити, що багато фразеологічних одиниць спортивної фразеології мають двоїсту оцінку, що залежить від того на чиїй стороні перебуває мовец, як гласить ставиться до, що відбувається Спортивні фразеологізми - реферат, яку із протиборчих сторін підтримує.Get a deadwood on smb. - 1. Мати безперечну перевагу перед ким - або. 2. Поставити когось у несприятливе положення .

З вищенаведених прикладів очевидно прослідковується перевага в спортивній фразеології фразеологічних одиниць із оцінною внутрішньою формою над, що мають один або кілька оцінних компонентів. Це объяснюється тим, що фразеологічні Спортивні фразеологізми - реферат одиниці спортивної фразеології мають тісний дериваційний зв'язок із правилами певного виду спорту, їх внутрішня форма, як правило, прозора й оцінка мовцям того або іншого явища тісно пов'язана з розумінням правил того або іншого виду спорту.

За спостереженням Девкина В.Д. число фразеологічних одиниць мови з Спортивні фразеологізми - реферат негативною оцінкою значно більше, ніж число фразеологічних одиниць мови з позитивної . [10].

"Очевидна перевага слів з плохої оценочностю зв'язане по видимому , з тим, що позитивність мається на увазі як щось само собою зрозуміле. Людині постійно доводиться зустрічатися з подоланням недоліків, помилок, поганого. Тому - те це для нього настільки значно й Спортивні фразеологізми - реферат так непохитно відбите в мові ".

2.1 Функціонально - стилістичні компоненти конотації фразеологічних одиниць спортивної фразеології

Англійська фразеологія - це найскладніший конгломерат стійких комбінацій слів, стилістичний діапазон яких варіюється від нейтральних загальнолітературних оборотів до жаргонних вульгаризмів.

На думку Ю.В. Шуваловой [3, с.134] "Неувязка визначення функціонально - стильової віднесеності язикових одиниць до того або іншому Спортивні фразеологізми - реферат шару є досить складною з - за розмитості границь функціональних стилів і можливості зміни сфери функціонування одиниць. Із - за цього система стилістичних позначок, що дається в словниках, не може вважатися непорушною, тому що вона нередко не поспіває за життям мови й потребує корективів. Проте ця система, при всій Спортивні фразеологізми - реферат її умовності допомагає точно зрозуміти функціонування фразеологізмів у контексті".

Приклади спортивних фразеологічних одиниць, що належать сфері жаргону: Send smb. to grass - повалити кого - небудь, збити з ніг. Have a lot (або a plenty) on the ball - бути дуже здатним, винахідливим, мати вміння, досвід . Слід зазначити той факт, що норми Спортивні фразеологізми - реферат фразавикористанія спортивних фразеологічних одиниць постійно міняються , так само, як і границі різних стилістичних розрядів спортивної фразеології. (Це типично й для норм фразовикористання в цілому). Одиниці спортивної фразеології з жаргону переходять у розмовну мову, з розмовної - у стилістична-нейтральну. Це значно ускладнює визначення стилістичного статусу спортивних фразеологічних одиниць.

Приклади спортивних фразеологізмів Спортивні фразеологізми - реферат нейтрального стилю, спочатку - жаргонізмів або розмовних виражень: A faіr fіeld and no favor - рівні можливості, умови, шанси для всіх, боротьба на рівних умовах (спочатку - жаргон аматорів перегонів). Have no kіck left - бути без сил, видихнути, змучитися, бути не в змозі пручатися (спочатку - боксерський жаргон). Слід так же зазначити, що Спортивні фразеологізми - реферат стилістична-спортивні фразеологічні одиниці ставляться до жаргону, розмовної сфери або стилістично-нейтральні.

Приклади жаргонізмів і розмовних фразеологічних одиниць боксу: Send smb. to grass - повалити кого - то, збити з ніг. Lower the boom - суворо звертатися з ким - те, критикувати, карати когось. Приклади нейтральних фразеологічних одиниць боксу: Chuck up the sponge Спортивні фразеологізми - реферат - здаватися, визнавати для себя переможеним, вийти з гри. Be out for the count - зазнати поразки, загинути.

Це можна пояснити тим, що бокс - здавна відомий вид спорту, більшість фразеологічних одиниць жаргону й розмовної сфери встигнула втратити стилістичне фарбування й перейти в нейтральну сферу. Розглядаючи фразеологічні одиниці кінного спорту можна зробити Спортивні фразеологізми - реферат висновок , що їх більшість (80% від їхнього числа) - стилістично не положительно и не отрицательно й тільки 20% - належить до жаргону або розмовної сфери. Це объяснюється тим, що фразеологічні одиниці кінного спорту досить чітко розділяються на фразеологічні одиниці властиво самого кінного спорту й фразеологічні одиниці, уживані, що роблять ставки на перегонах Спортивні фразеологізми - реферат .

Приклади нейтральних одиниць кінного спорту: Wіn (lose) by a neck - небагато випередити (відстати від) когось і завдяки цьому виграти (програти). Приклади жаргонізмів і розмовних фразеологічних одиниць кінного спорту, уживаних при ставках на перегонах: Short (або long) odds - більша або мала ймовірність на що - або. Buy money - ставити саму більшу ставку на победителя Спортивні фразеологізми - реферат.

Розглядаючи фразеологічні одиниці бейсболу, хотілося б звернути увагу на те, що всі вони - американізми й гнітюча їхня більшість (90%) - яскраво емоційно пофарбовані. Це объяснюється тим, що бейсбол - самий популярний вид спорту в США й деяких інших неангломовних країнах (Куба, Японія, Південна Корея й ін.), що пов'язане з більшим Спортивні фразеологізми - реферат впливом США на культуру й соціальну сферу цих країн у різні історичні періоди. У Великобританії, Ірландії й інших англомовних країнах бейсбол не много популярний і бейсбольна фразеологія поширення не одержала .

Те, що переважна більшість фразеологічних одиниць бейсболу є жаргонізмами або розмовними вираженнями объяснюється тим, що бейсбол - порівняно Спортивні фразеологізми - реферат молодий вид спорту, і вони не встигнули втратити свого емоційного фарбування .Go to bat for smb - придти на допомогу кому - або, захистити, підтримати, заступитися за кого - або.

Високий ступінь частоти вживання фразеологічних одиниць боксу, кінного спорту й бейсболу порівняно з іншими видами спорту (регбі, боротьба, більярд і ін.) - пов Спортивні фразеологізми - реферат'язана з високою популярністю даних видів спорту в англомовних країнах (або у випадку бейсболу - у США), а так само у випадку боксу й кінного спорту - з порівняно глибокими історичними традиціями даних видів спорту у Великобританії й англомовних країнах.

2.2 Особливості антонімічних, синонімічних і омонімічних відносин фразеологічних одиниць спортивної фразеології

Подібно словам, фразеологізми Спортивні фразеологізми - реферат вступають в антонимические, синонімічні й омонімічні відносини між собою. Це явище характерне й для фразеологічних одиниць спортивної фразеології. Найбільш розвинене в спортивній фразеології явище антонімії.

Під антонімами звичайно розуміються язикові одиниці із противоположенными значеннями. 20% фразеологічних одиниць спортивної фразеології має антонимическую пари . Це обумовлюється специфікою спортивних змагань - виграш Спортивні фразеологізми - реферат однієї зі сторін одночасно означає програш інший , яке або дія однієї зі сторін негайно викликає противоположенное дія сторони , що суперничає. Однак аналіз антонімічних пар спортивної фразеології показала неоднорідність відносин між фразеологізмами із противоположенными значеннями.

На думку А.Г., О.В. Кунина [13, c.130] "найважливішими семантичними чертами антонімів уважаються противоположені значення Спортивні фразеологізми - реферат й семантична сутність, яка проявляється в "співвідносності значень", тобто в тому , що вони виражають те саме родове поняття. При позначені "якісних ознак, що допускають градуювання" між двома полюсами ознаки, іменами яких є відповідні антоніми, звичайно можливий середній член - фразеологічна одиниця, слово, змінне словосполучення або пропозиція. Істотним є те, що полюса Спортивні фразеологізми - реферат від нього равноудалены й симетричні. Значення антонімів у сукупності не вичерпує значення родового поняття".

Обов'язковою ознакою антонімів є хоча б частковий збіг сполучуваності. У сучасній англійській мові вчені виділяють кілька семантичних типів фразеологічних антонімів. Ю.Д. Апресян [4] виділив наступні типи лексичних антонімів:

1. Тип "Починати" - "Переставати".

2. Тип "Дія " - "Знищення результату Спортивні фразеологізми - реферат дії"

3. Тип "Добре" - "Погано", "Верно" - "Некорректно", "Чесно По-чесному" - "Нечесно".

4. Тип "Більше" - "Менше".

5. Різні антоніми.

Для антонимічних пар фразеологічних одиниць спортивної фразеології характерне превалювання типу "Більше" - "Менше": Long odds - більша ймовірність чого - або, значні шанси на що - або - Short odds - мала ймовірність чого - або, незначні шанси на що - або. Типу Спортивні фразеологізми - реферат "Дія " - "Знищення дії" (у цьому випадку "Виграш" - "Програш"): Wіn the fіrst round - вигравати перший раунд, на першому етапі боротьби.

Фразеологічні антоніми бувають одностильовими й різностильовими. Серед фразеологічних одиниць спортивної фразеології різностильові синоніми не поширені із - за обмеженого обсягу спортивної фразеології.

Фразеологічні синоніми, так само, як і лексичні Спортивні фразеологізми - реферат, позначають один об'єкт дійсності й ставляться до одному класу (субстантивних, дієслівних і т.д.). Фразеологічні синоніми можуть частково збігатися або повністю не збігатися по лексичному складу. При утворенні фразеологічних синонімів, на думку О. Кравцової [11], більшу роль відіграє утворення за аналогією на основі лексико-фразеологічної атракції. Під атракцією розуміється "значенневе тяжіння Спортивні фразеологізми - реферат одиниць мови, мови або елементів мови й мови на основі яких - або загальних ознак, у процесі якого відбувається їхня семантична взаємодія ". [11, с. 136].

О.В. Кунин виділив три типи фразеологічних синонімів: ідеографічні, стилістичні й стилистико - ідеографічні. [13 с.136.]

1. Ідеографічні синоніми - відрізняються відтінками значення.

2. Стилістичні синоніми - позначають те саме поняття Спортивні фразеологізми - реферат, але різною приналежністю.

3. Стилистико - ідеографічні синоніми - у синонімах цього типу спостерігається як чисто семантичні, так і стилістичні відмінності.

Цей розподіл слушний і для фразеологічних одиниць спортивної фразеології, з тою лише різницею, що фразеологічні синоніми третього (стилистико - ідеографічного) типу величавого поширення не одержали з - за порівняно обмеженого обсягу фразеологічних одиниць Спортивні фразеологізми - реферат спортивної фразеології.Be out of count - take the count - зазнати поразки, загинути. Приклад стилістичних синонімів спортивної фразеології: Chuck up (або throw, іn або throw up) the sponge (разг.) - throw іn the towel (нейтр.) - здаватися, визнавати для себя переможеним, вийти із гри.

Даний розподіл фразеологічних синонімів на три групи є умовним Спортивні фразеологізми - реферат з - за відсутності стабільності в стилістичних відмінностях , тому що жаргонізми звичайно застарівають і переходять у розряд розмовних оборотів , розмовні обороти у свою чергу стають нейтральними, надбанням загальнолітературного шару мови . Фразеологічні синоніми входять до складу синонімічних гнізд, синонімічних рядів і синонімічних груп.

1.До складу синонімічного гнізда входять фразеологічні синоніми, що Спортивні фразеологізми - реферат містять загальні компоненти, але не утримуючі синонимичних компонентів. Be out of count - take the count - зазнати поразки, загинути.

2.До складу синонімічного ряду входять фразеологічні синоніми, що містять як синонімічні, так і не синонімічні компоненти. Chuck up (або throw, або іn throw up) the sponge - throw іn the towel - здаватися Спортивні фразеологізми - реферат, визнавати для себя переможеним, вийти із гри.

3.До складу синонімічної групи входять фразеологічні синоніми, що не мають ні синонимичных, ні загальних компонентів. Make the runnіng - set the pace - задавати тон, бути лідером.

Явище омонімії в спортивній фразеології поширення не одержало. Це обумовлюється тим, що для спортивних фразеологічних одиниць характерний Спортивні фразеологізми - реферат стійкий дериваційний зв'язок зі спортивними виразами , які у свою чергу тісно пов'язані із правилами того або іншого виду спорту. Для спортивних правил обов'язковою умовою є однозначність трактування, виключення можливості появи спірної або разносторонне трактуємої ситуації. Саме тісний зв'язок фразеологічних одиниць спортивної фразеології із правилами того Спортивні фразеологізми - реферат або іншого виду спорту й виключила розвиток явища омонімії в спортивній фразеології.

Склад спортивної фразеології можна умовно розділити на три групи:

1. Фразеологізми, що мають пряму вказівку на свою спортивну етимологію.

2. Фразеологізми, що не мають прямого, але, що мають непряму вказівку на свою спортивну етимологію.

3. Група "напівспортивних" фразеологізмів, що мають Спортивні фразеологізми - реферат ні прямої ні косвеної вказівки на свою спортивну етимологію.

По типах переосмислення фразеологічні одиниці спортивної фразеології можна розділити на три групи:

1. Ідіоматика - 20%.

2. Идиофразеоматика - 70%.

3. Фразеоматика - 5%.

При цьому 5% фразеологічних одиниць спортивної фразеології не є предметом дослідження. Для фразеологічних одиниць спортивної фразеології свойственна висока вмотивованість фразеологічних значень і їх тісний Спортивні фразеологізми - реферат синхроний зв'язок з буквальними значеннями компонентів фразеологізмів.

Багато фразеологічні одиниці спортивної фразеології мають двоїсту оцінку, що залежить того, на чиїй стороні перебуває мовець. У спортивній фразеології очевидно прослідковується перевага фразеологічних одиниць із оцінною внутрішньою формою над фразеологічними одиницями, що мають один або кілька оцінних компонентів. Людям важко ставитися не положительно и Спортивні фразеологізми - реферат не отрицательно до подій, що відбуваються під час спортивного змагання. Це явище знайшло своє відбиття й у спортивній фразеології - мовець, уживаючи спортивний фразеологізм мимоволі ставить для себя на місце однієї із протиборчих сторін або її вболівальника .

Високий ступінь частоти вживання фразеологічних одиниць боксу, кінного спорту й бейсболу Спортивні фразеологізми - реферат порівняно з іншими видами спорту (регбі, боротьба, більярд і ін.) - пов'язана з високою популярністю даних видів спорту в англомовних країнах (або у випадку бейсболу - у США), а так само у випадку боксу й кінного спорту - з порівняно глибокими історичними традиціями даних видів спорту у Великобританії й англомовних країнах Спортивні фразеологізми - реферат. Явище омонімії в спортивній фразеології поширення не одержало . Це обумовлюється тим, що для спортивних фразеологічних одиниць характерний стійкий дериваційний зв'язок зі спортивними вираженнями , які у свою чергу тісно пов'язані із правилами того або іншого виду спорту. Для спортивних правил обов'язковою умовою є однозначність трактування, виключення можливості Спортивні фразеологізми - реферат появи спірної або разносторонне трактуемой ситуації.


Висновок

На перший погляд, вирішення проблеми визначення об'єму спортивної фразеології не представляє великої праці. Слід лише виділити із спільного числа одиниць фразеологізмів сучасної англійської мови фразеологізми спортивного походження і неувязка буде вирішена.

Спортивну фразеологію сучасної англійської мови можна розділити на декілька пластів, і саме Спортивні фразеологізми - реферат це представляє основну трудність при визначенні её об'єму.

Склад спортивної фразеології умовно можна розділити на три підгрупи:

1. Фразеологізми, що мають пряму вказівку на свою спортивну етимологію. Shoot the ball into one’s own goal – нашкодити самому собі [забити м'яч у власні ворота (футбол)].

2. Фразеологізми, що Спортивні фразеологізми - реферат не мають прямого але що мають косвена вказівка на свою спортивну етимологію. Also ran – невдаха, що не витримав порівняння (у отчётах про скачки і перегони окрім прізерів перерахування останніх учасників забігу починалося словами also ran).

3. Група “напівспортивних” одиниць фразеологізмів, що не мають ні прямого ні косвенного вказівки на Спортивні фразеологізми - реферат свою спортивну етимологію. До складу цієї групи заходить велике число фразеологізмів, їх етимологію не завжди можна точно прослідити. Вони відносяться не лише до спортивної, але і до морської та військової і будь-якій іншій групі фразеологізму. To catch the crab – “спіймати ліща”, дуже глибоко зав’язло весло.


Перечень літератури Спортивні фразеологізми - реферат

1. Амосова Н.Н. Базы британской фразеологии – Л., 2003.

2. Амосова Н.Н. Фраземы как разновидность фразеологических единиц

3. Британская фразеология в многофункциональном нюансе // Сб. науч. тр. // |МГПИИЯ им. М. Тореза М.., 1980 – Вып. 168.

4. британского языка// Трудности фразеологии: исследования и материалы/ под ред. А.М. Бабкина М., - Л., 2004.

5. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. М., 2004.

6. Арнольд Спортивні фразеологізми - реферат И.В. Стилистика современного британского языка –Л., 2003.

7. Варина В.Г. Лексическая семантика и внутренняя форма языковых единиц //|Принципы и способы семантических исследовательских работ: [сб. ст.] / Редкол.: В.Н.Ярцева и др. М., 2006.

8. Виноградов В.В. Вопросы исследования словосочетаний (на материале российского языка): Главные вопросы синтаксиса предложения//Избр. труды Спортивні фразеологізми - реферат: исследования по российской грамматике, М., 2005.

9. Кунин А.В. Англо – российский фразеологический словарь – издание 4-е переработанное и дополненное, М., 1994

10. Кунин А.В. Курс фразеологии современного британского языка. Издание 2-ое, переработанное, М., 2006.

11. Семантико-стилістичний потенціал дієслівної синоніміки у мовленні спортивної преси // Дослідження і вивчення романських мов і літератур у контексті національних культур. Матеріали Спортивні фразеологізми - реферат міжнародного наукового семінару 18-19 квітня 1996. – Київ: КДЛУ, 1996. – С. 31-32.

12. Смирницкий А.И. Лексикология британского языка, М., 2006.

13. Телия В.Н. Коннотативный нюанс семантики номинативных единиц. М., 1996.sportivnie-igri-plan-vvedenie-4-fiziologicheskie-kriterii-zdorovya-6-obosnovanie-polozhitelnogo-vliyanie-ozdorovitelnoj.html
sportivnie-meropriyatiya-21-2703-2016.html
sportivnie-predpochteniya-dosuga-molodezhi-referat.html